स्वागतकक्ष arrow मराठी भाषा arrow छोटी वाक्ये (इंग्रजी-मराठी)
छोटी वाक्ये (इंग्रजी-मराठी)
लेख़क Administrator   
Untitled Document
English
मराठी
It is an elephant तो हत्ती आहे.
I salute the sun मी सूर्याला नमस्कार करतो.
I run fast मी वेगात पळतो.
I play in the evening मी संध्याकाळी खेळतो.
I read a lesson मी धडा वाचतो.
I write a letter मी पत्र लिहितो.
We salute god आम्ही देवाला वंदन करतो.
We  go to a village आम्ही  गावाला जातो.
We  see Criket आम्ही  क्रिकेटचा खेळ पाहतो.
We do not laugh loudly आम्ही  जोराने हसत नाही.
We  stay here आम्ही  येथे राहतो.
You draw a picture तू चित्र काढतोस.
You laugh loudly तू जोराने हसतोस.
You do not run तू पळत नाहीस.
You walk fast तू वेगाने चालतोस.
You sing good song तू चित्र काढतोस.
You  all see television तुम्ही जण दूरदर्शन पाहता.
You  all enter the house तुम्ही जण घरात प्रवेश करता.
You all read lessons तुम्ही जण धडे वाचता.
You  play with a ball तुम्ही जण चेंडू खेळता.
You all salute the school तुम्ही जण शालामातेला नमस्कार करता.
He runs fast तो वेगात चालतो.
He does not drink milk तो दूध पीत नाही.
He drinks water तो पाणी पितो.
He salutes the god तो देवाला नमस्कार करतो.
He goes to a garden तो बागेत जातो.
He sees a book तो पुस्तक पाहतो.
They  come here ती  येथे येतात.
They  eat fruits ती  फळे खातात.
They  salute the sun ती  सूर्याला नमस्कार करतात.
They  read lesson ती  धडा वाचतात.
They  see a dance ती  नाच पाहतात.
She drinks milk ती दूध पिते.
She does not go to school ती शाळेत जात नाही.
She draws a picture at home ती घरी चित्र काढते.
She sings a song ती गाणे म्हणते.
She does not play with a b ती चेंडूने खेळत नाही.
They  go to school त्या  शाळेत जातात.
They  salute the national flag त्या  राष्ट्रध्वजाला नमस्कार करतात.
They  sing the national anthem त्या  राष्ट्रगीत म्हणतात.
They  draw pictures त्या  चित्रे काढतात.
They  see flowers त्या  फुले पाहतात.
That is a book ते पुस्तक आहे.
That song is sweet ते गाणे गोड आहे.
That garden is beautiful ती बाग सुंदर आहे.
That house is big ते घर मोठे आहे.
Where is that picture ते चित्र कोठे आहे ?
 Those leaves are gtreen ती  पाने हिरवी आहेत.
 Those songs are sweet ती  गाणी गोड आहेत.
 Those gardens are beautiful त्या  बागा सुंदर आहेत.
 Those houses are big ती  घरे मोठी आहेत.
Where are  those pictures ती  चित्रे कोठे आहेत ?
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color