क्रियापद
लेख़क Administrator   
 • असणे - असेल, असते, आहे, आहेत, होते, होतात, होईल, होतील

 • येणे - येतो, येते, आला, आले, आली, आल्या, येतील

 • जाणे - जातो, जाते,गेला, गेले, गेली, गेल्या, जाईल, जातील

 • म्हणणे- म्हणतो, म्हणते,म्हणाला, म्हणाली, म्हणाले, म्हणेल, म्हणतील

 • बसणे - बसतो, बसते, बसतात, बसला, बसले, बसली, बसेल,बसतील

 • उठणे - उठतो, उठते, उठतात, उठले, उठली, उठला, उठेल, उठतील

 • निजणे - निजतो, निजते, निजतात, निजला, निजले, निजली, , निजेल,निजतील

 • बोलणे - बोलतो, बोलते, बोलतात, बोलला, बोलली, बोलेल, बोलतील

 • चालणे - चालतो, चालते, चालतात, चालला, चालली, चालेल, चालतील

 • पळणे - पळतो, पळते, पळतात, पळाला, पळाली, पळेल, पळतील

 • धावणे - धावतो, धावते, धावतात, धावला, धावली, धावेल, धावतील

 • रडणे - रडतो, रडते, रडतात, रडला, रडली, रडेल, रडतील

 • सांगणे - सांगतो, सांगते, सांगतात, सांगितले,सांगेल, सांगतील
 

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color