कर्तादर्शक शब्द
लेख़क Administrator   
 • मी, मला, माझे, माझी, माझ्या

 • तू, तुला, तुझे, तुझी, तुझ्या

 • आम्ही, आम्हाला, आमचे, आमची, आमच्या

 • तुम्ही, तुम्हाला, तुमचा, तुमची, तुमच्या

 • आपण, आपणास, आपणाला, आपला, आपली

 • तो, त्याला, त्याचे, त्याची, त्याचा, त्याने

 • ती, तिला, तिचा, तिची, तिने, तिचे,

 • ते, त्यांना, त्यांचा, त्यांचे, त्यांची

 • कोण, कॊणी, कोणाला, कोणाचे, कोणाची, कोणाच्या
 

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color