वाक्प्रचार पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

हातातोंडाची गाठ पडणे - कसेबसे खाण्यास मिळणे
गयावया करणे - केविलवाणी विनंती करणे
अंगाचा तिळपापड होणे - अतिशय संतापणे
पगडा बसवणे - छाप, प्रभाव पाडणे
मूग गिळणे - अपमान सहन करुन गप्प राहणे
वाटाण्याच्या अक्षता लावणे - नाकारणे
कस्पटासमान लेखणे - क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे
नामानिराळा राहणे - अलिप्त राहणे
द्त्त म्हणून उभा राहणे - अचानक येणे
जन्माची माती होणे - जीवन व्यर्थ होणे
चारी मुंड्या चीत होणे - संपूर्ण पराभव होणे
सर्द होणे - वरमणे, थिजून जाणे
रामराम ठोकणे - निरोप घेणे
आकाशपाताळ एक करणे - फार आरडाओरडा करणे
कानामागून येऊन तिखट होणे - मागाहून येऊन वरचढ होणे
निभाव लागणे - टिकाव लागणे
उमाळा येणे - तीव्र इछा होणे
वर्ज्य करणे - टाकणे
काडीमोड करणे - संबंध तोडणे
अहमहमिका चालणे - चढाओढ लागणे
अगतिक होणे - उपाय न चालणे
कां-कूं करणे - एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे
आभाळ फाटणे - मोठे संकट येणे
इडापिडा टळणे - संकट जाणे
उतराई होणे - उपकार फेडणे
अंतर्मुख होणे - स्वत:शी विचार करणे
लकडा लावणे - सारखी घाई करणे
परिपाठ ठेवणे - सवय ठेवणे
ब्रह्मांड कोसळणे - मोठे संकट येणे
कागाळी करणे - तक्रार करणे
खांदा देणे - मदत करणे
खोबरे करणे - नाश करणे
गय करणे - क्षमा करणे
न्यूनगंड वाटणे - कमीपणा वाटणे
जीव मुठीत घेणे - फार घाबरणे
जीव ओतणे - मन लावून काम करणे
सुपारी देणे - आमंत्रण देणे
तोंडाला तोंड देणे - उद्धटपणे बोलणे
डोळे दिपणे - आश्चर्य वाटणे
नामोहरम होणे - पराभूत होणे
पदर पसरणे - याचना करणे
पाणउतारा करणे - अपमान करणे
वाली नसणे - रक्षणकर्ता नसणे
हात तोकडे पडणे - मदत करण्यास क्षमता कमी पडणे
हिरमुसले होणे - नाराज होणे
पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे
विटून जाणे - त्रासणे
डोके सुन्न होणे - काही न सुचणे
फडशा पाडणे - संपवणे
गोरेमोरे होणे - लाज वाटणे
आकशाला गवसणी घालणे - अशक्य गोष्ट करुन पाहणे
धिंडवडे निघणे - फजिती होणे
आटापिटा करणे - खूप कष्ट करणे
माया पातळ होणे - प्रेम कमी होणे
वाऱ्यावर सोडणे - काही न विचारणे
हातपाय गाळणे - धीर सोडणे
कागदी घोडे नाचवणे - कृतिशील काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे
गुळणी फोडणे - स्पष्ट सांगणे
झाकड पडणे - अंधार पडणे
पोटात आग पडणे - खूप भूक लागणे
टोपी उडवणे - टवाळी करणे
पाणी पाजणे - पराभव करणे
वहिवाट असणे - रीत असणे
छी थू होणे - नाचक्की होणे
प्रादूर्भूत होणे - दिसू लागणे
दंडेली करणे - जबरदस्ती करणे
दिवा विझणे - मरण येणे
मूठमाती देणे - शेवट करणे
सुगावा लागणे - अंदाज लागणे
प्रतारणा करणे - फसवणूक करणे
डोक्यावर घेणे - कौतुक करणे
कानाशी लागणे - चहाडी करणे
किटाळ करणे - आरोप होणे
देव्हारे माजविणे - महत्व वाढविणे
हातावर तुरी देणे - फसविणे
बेगमी करणे - साठा करणे
सोन्याचा धूर निघणे - चांगली स्थिती येणे
पोटात तुटणे - वाईट वाटणे
नख लावणे - नाश करणे
डोळो निवणे - समाधान होणे

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color