वेबसाईट टॅग गुणविशेष पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क डॉ. सु. वि. रानडे   
वेबपेजसाठी लागणारे बहुतेक महत्वाचे टॅग आपण पाहिले. परंतु या टॅगना आवश्यक ते गुणविशेष (atrributes) दिल्याशिवाय वेबपेजची मांडणी आपल्याला हवी तशी करता येत नाही. या आधीच्या उदाहरणांमध्येही आपण body टॅगसाठी bgcolor,फॉंटसाठी size व color आणि टेबलसाठी border व width हे atrributes वापरले होते. attribute हे टॅगसंबंधी असल्याने टॅगच्या आत द्यावे लागतात.

आता असे कोणकोणते वापरता येतात त्याची माहिती खाली दिली आहे.( टॅगच्या < व > या खुणा व संपल्याचा टॅग दाखविलेला नाही याची नोंद घ्यावी.)
Body(body)
background=filename
bgcolor=color value
text=color value
link=color value
vlink=color value

Division(div)
align=right/left/center
style=property:value;
class=classname

Span (inline)(span)
style=property:value;
class=classname

Line Break(br)
clear=left/right/all


Paragraph(p)
align=center/right

Headline(h1,h2,h3,h4,h5,h6)
align=center/right

Font(font)
face=name, name
size=+/-value/fixed size
color=color value
Note: the font tag is being phased out in favor of CSS styles.

Horizontal Rule(hr)
size=XX
width=XX/XX%
noshade

Division(div)
align=left/center/right

List Tags
1.Unordered List(ul)
type=disc/circle/square
2.Ordered List(ol)
type=I/A/1/a/i
start=value to start counting at

List Item(li)
type=all ul and ol options

Anchor Link Tag(a)
href=filename
target=windowname

Image Tags (img)
src=filename
align=left/right
width=XXX
height=XXX
alt=text that desribes image

ISMAP
USEMAP=#mapname
Client-side Imagemap Tags

Define Map(map)
name=mapname

Area Definition(area)
shape=rect/circle/poly/point
coords=X,Y,X,Y
href=imagename

Table(table)
border=X
width=XX/X%
cellspacing=XX
cellpadding=XX
bgcolor=color value background=filename

Table Row(tr)
align=left/center/right
valign=top/middle/bottom
bgcolor=color value

Table Data(td)
align=left/center/right
valign=top/middle/bottom
width=X
nowrap
colspan=X
rowspan=X
bgcolor=color value

Table Header(th)
align=left/center/right
valign=top/middle/bottom
width=X
nowrap
colspan=X
rowspan=X
bgcolor=color value

Caption(caption)
align=left/center/right
valign=top/middle/bottom

Frame Tags
Set Frames(frameset)
cols=XX/XX%/*
rows=XX/XX%/*

Frame Definition(frame)
src=filename
name=framename
noresize
scroll=auto/yes/no
marginwidth=XX
marginheight=XX

Base(base)
target=framename/
_self/
_top/
_parent
(Note the underscores)

No Frames(noframes)
Between start and end tags, place the content that appears when a non-frames browser loads this page.

Form Tag (form)
method=get/put
action=programname

Input Field(input)
name=variablename
type=text/password/
checkbox/radio/submit/
reset/image

Selection List(select)
name=variablename
size=XX
multiple

Scrolling Text Field(textarea)
name=variablename
rows=XX
cols=XX
वरील सर्व टॅगचा त्यांच्या गुणविशेषासह वापर करून पहा. याची काही उदाहरणे पुढील लेखात दिली जातील.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color