वसंत सबनीस

Written by Suresh Ranade

टी.व्ही.वरचं `घडलयं बिघडलयं' बघतांना नकळत `विप्छा माझी पुरी कराची' आठवण वारंवार येते. या `विप्छा' चे लेखक होते. वसंत सबनीस. ते या `छपरी पलंगाच्या वगात' शाहिराची भूमिकाही करायचे.

Hits: 18