आज्जी ग आज्जी

Written by Suresh Ranade

आज्जी ग आज्जी तू लाडकी ना माझी
गोष्ट मला सांग तू
छान चिऊकाऊची ---- १
 
आज्जी ग आज्जी तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊची शाळा
असते तरी कुठची? ---- २  

आज्जी ग आज्जी तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊच्या या डब्यात
असते का पोळीभाजी? ---- ३
 
आज्जी ग आज्जी तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊला असतात का
आज्जी नि बिज्जी ? ---- ४

Hits: 17