अमृताहुनी गोड - संत नामदेव

Written by Suresh Ranade

अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा

मन माझे केशवा का बा न घे

सांग पंढरीराया काय करु यांसी

का रूप ध्यानासी न ये तुझे

किर्तनी बैसता निद्रे नागविले

मन माझे गुंतले विषयसुखा

हरिदास गर्जती हरिनामाच्या किर्ती

नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे

Hits: 18