नाट्यगीते ८

Written by Suresh Ranade
  आई तुझी आठवण येते
तू जपून टाक पाउल जरा
३५. संगीत देव दीनाघरी धावला - बाल कोल्हटकर
  ऋणानुबंधाच्या, जिथून पडल्या गाठी
३६. संगीत होनाजी बाळा - चिं. यं. मराठे
  श्रीरंगा कमलाकांता हरी पदराते सोडा - (पहाही)
घन:श्याम सुंदरा श्रीधरा - (भूप)
३७. संगीत धन्य ते गायनी कळा - गोपालकृष्ण भोबे - १६-११-६८
  हे करुणाकरा ईश्वरा, - (मारवा)
दान करी रे गुरुधन - (बागेश्री)
चिरंजीव राहो जगी या - (ललत)
३८. संगीत रंगात रंगला श्रीरंग - योगिनी जोगळेकर - ४ जाने. १९७०
  हे सागरा नीलांबरा - (अडाणा)
३९. संगीत हे बंध रेशमाचे - रणजित देसाई
  छेडियल्या तारा - (मांड)
आज सुगंध आला लहरत - ( सिंदुरा)
विकल मन आज झुरत असहाय - ( सरस्वती)
सजणा, का धरिला परदेस - (मारू बिहाग)
काटा रुते कुराला - (भीमपलास)
संगीत रस सुरस - (सावनी)
दैव किती अविचारी
Hits: 43