स्वप्नपूर्ती

Written by Suresh Ranade

चांदण्या रात्रितले ते स्वप्न मम साकारले । प्रीतीचे मंदीर ह्रदयी भव्य तू आकारले ॥१॥ पाहता नयनी तुझ्या मी भान माझे हरपले । दृष्टीने तव भाळले अन मी न माझी राहिले ॥२॥ विरुन गेले तत्क्षणी ते शब्द मम ओठातले । प्रीतीची सरिता बहे मग बांध नच मी घातले ॥३॥ अंतरीचे भाव माझ्या प्रीतीने तव जाणिले । हस्तस्पर्शातून सारे अंग अंग शहारले ॥४॥ प्रेमभावे जवळ सरुनी स्कंधी तव मी विसावले । भाग्य माझे कंठी मम या तन्मणी तू बांधले ॥५॥

Hits: 43