वाक्प्रचार

Written by Suresh Ranade

हातातोंडाची गाठ पडणे - कसेबसे खाण्यास मिळणे गयावया करणे - केविलवाणी विनंती करणे अंगाचा तिळपापड होणे - अतिशय संतापणे पगडा बसवणे - छाप, प्रभाव पाडणे मूग गिळणे - अपमान सहन करुन गप्प राहणे वाटाण्याच्या अक्षता लावणे - नाकारणे कस्पटासमान लेखणे - क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे नामानिराळा राहणे - अलिप्त राहणे द्त्त म्हणून उभा राहणे - अचानक येणे जन्माची माती होणे - जीवन व्यर्थ होणे चारी मुंड्या चीत होणे - संपूर्ण पराभव होणे सर्द होणे - वरमणे, थिजून जाणे रामराम ठोकणे - निरोप घेणे आकाशपाताळ एक करणे - फार आरडाओरडा करणे कानामागून येऊन तिखट होणे - मागाहून येऊन वरचढ होणे निभाव लागणे - टिकाव लागणे उमाळा येणे - तीव्र इछा होणे वर्ज्य करणे - टाकणे काडीमोड करणे - संबंध तोडणे अहमहमिका चालणे - चढाओढ लागणे अगतिक होणे - उपाय न चालणे कां-कूं करणे - एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे आभाळ फाटणे - मोठे संकट येणे इडापिडा टळणे - संकट जाणे उतराई होणे - उपकार फेडणे अंतर्मुख होणे - स्वत:शी विचार करणे लकडा लावणे - सारखी घाई करणे परिपाठ ठेवणे - सवय ठेवणे ब्रह्मांड कोसळणे - मोठे संकट येणे कागाळी करणे - तक्रार करणे खांदा देणे - मदत करणे खोबरे करणे - नाश करणे गय करणे - क्षमा करणे न्यूनगंड वाटणे - कमीपणा वाटणे जीव मुठीत घेणे - फार घाबरणे जीव ओतणे - मन लावून काम करणे सुपारी देणे - आमंत्रण देणे तोंडाला तोंड देणे - उद्धटपणे बोलणे डोळे दिपणे - आश्चर्य वाटणे नामोहरम होणे - पराभूत होणे पदर पसरणे - याचना करणे पाणउतारा करणे - अपमान करणे वाली नसणे - रक्षणकर्ता नसणे हात तोकडे पडणे - मदत करण्यास क्षमता कमी पडणे हिरमुसले होणे - नाराज होणे पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे विटून जाणे - त्रासणे डोके सुन्न होणे - काही न सुचणे फडशा पाडणे - संपवणे गोरेमोरे होणे - लाज वाटणे आकशाला गवसणी घालणे - अशक्य गोष्ट करुन पाहणे धिंडवडे निघणे - फजिती होणे आटापिटा करणे - खूप कष्ट करणे माया पातळ होणे - प्रेम कमी होणे वाऱ्यावर सोडणे - काही न विचारणे हातपाय गाळणे - धीर सोडणे कागदी घोडे नाचवणे - कृतिशील काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे गुळणी फोडणे - स्पष्ट सांगणे झाकड पडणे - अंधार पडणे पोटात आग पडणे - खूप भूक लागणे टोपी उडवणे - टवाळी करणे पाणी पाजणे - पराभव करणे वहिवाट असणे - रीत असणे छी थू होणे - नाचक्की होणे प्रादूर्भूत होणे - दिसू लागणे दंडेली करणे - जबरदस्ती करणे दिवा विझणे - मरण येणे मूठमाती देणे - शेवट करणे सुगावा लागणे - अंदाज लागणे प्रतारणा करणे - फसवणूक करणे डोक्यावर घेणे - कौतुक करणे कानाशी लागणे - चहाडी करणे किटाळ करणे - आरोप होणे देव्हारे माजविणे - महत्व वाढविणे हातावर तुरी देणे - फसविणे बेगमी करणे - साठा करणे सोन्याचा धूर निघणे - चांगली स्थिती येणे पोटात तुटणे - वाईट वाटणे नख लावणे - नाश करणे डोळो निवणे - समाधान होणे

Hits: 72