म्हणी

Written by Suresh Ranade

पी हळद हो गोरी - उतावळेपणा दाखविणे मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही - प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय कळत नाही बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर - दोनपैकी एक पर्याय निवडणे चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे - प्रत्येकाची वेळ कधीतरी येतेच आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे - अपेक्षेपेक्षा जास्त प्राप्ती होणे उंटावरचा शहाणा - मूर्ख सल्ला देणारा अडला हरी गाढवाचे पाय धरी - अडचणीच्या वेळी मूर्खाचीही मनधरणी करावी लागते नाचता येईना अंगण वाकडे - स्वत:स चांगले काम येत नसणारा दुसऱ्याचे दोष काढतो तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार - विनाकारण जुलूम सहन करावा लागणे नावडतीचे मीठ अळणी - नावडत्याने काही चांगले केले तरी आवडत नाही अंथरूण पाहून पाय पसरावे - ऎपत पाहून खर्च करवा छत्तीसाचा आकडा - विरुद्ध मत असणे तेरड्याचा रंग तीन दिवस - एखादे कार्य थोडे दिवस जोरात चालून एकदम बंद पडणे दुष्काळात तेरावा महिना - संकटात अधिक भर नव्याचे नऊ दिवस - नवेपणा असतानाचे कौतुक नंतर टिकत नही एका हाताने टाळी वाजत नाही - दोष दोन्हीकडे असतो पालथ्या घड्यावर पाणी - सर्व प्रयत्न निरुपयोगी ठरणे वासरात लंगडी गाय शहाणी - अडाणी लोकात अल्प ज्ञान असणारा शहाणा ठरतो रात्र थोडी सोंगे फार - काम भरपूर, वेळ कमी अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा - अति शहाणपणाने नुकसान होते शेरास सव्वाशेर - प्रतिपक्षापेक्षा श्रेष्ठ नाकाचा बाल - अत्यंत प्रिय व्यक्ती नाकापेक्षा मोती जड होणे - डोईजड होणे आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना - दोन्ही बाजूंनी अडचण कामापुरता मामा - काम साधण्यापुरते गोड बोलणे आधी पोटोबा मग विठोबा - अगोदर पोट भरावे मग देवास आळवावे काखेत कळसा गावाला वळसा - वस्तू स्वत:पाशी असून शोधत राहणे झाकली मूठ सव्वा लाखाची - दुर्गुण असले तरी प्रकट करू नयेत पायीची वहाण पायी बरी - योग्यतेप्रमाणे वागवावे मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये - एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊ नये उंटावरून शेळ्या हाकणे - आळस, हलगर्जीपणा करणे कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही - क्षुद्र माणसांच्या निंदेने थोरांचे नुकसान होत नाही कोल्हा काकडीला राजी - लहान माणसे थोड्या गोष्टीने संतुष्ट होतात गाढवाला गुळाची चव काय - अडाणी, मूर्ख माणसास गुणाचे कौतुक नसते घोडामैदानजवळ असणे - परीक्षा लवकरच होणे डोंगर पोखरून उंदीर कढणे - जास्त श्रम करून कमी फायदा होणे भरंवशाच्या म्हशीला टोणगा - पूर्ण निराशा करणे वरातीमागून घोडे - एखदी गोष्ट झाल्यावर तिची साधने जुळवणे पाण्यात राहून माशाशी वॆर - बलवानाशी शत्रुत्व काय कामाचे? खायला काळ भुईला भार - ज्याचा काही उपयोग नाही असा माणूस भार बनतो तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे आले - दोन्ही फायदा करून देणाऱ्या गोष्टी मूर्खपणामुळे हातच्या जाणे नाव मोठे लक्षण खोटे - कीर्ती मोठी पण कृती छोटी हपापाचा माल गपापा - लोकांचा तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ - आपल्याच हातून आपल्या जातभाईंचे नुकसान होणे गर्जेल तो पडेल काय? - पोकळ बडबडणारा काही करून दखवत नाही टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नही - कष्टाशिवाय यश मिळत नाही वारा पाहून पाठ फिरवावी - वातावरण पाहून वागावे कुंपणानेच शेत खाणे - रक्षणकर्त्यानेच नुकसान करणे दगडावरची रेघ- कायमची गोष्ट

Hits: 88