क्रियापदे(स - ह)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

संचय करणे Accumulate
संतुष्ट करणे Please
संपविणे End
संमती देणे Consent
संहार करणे Kill
सत्ता चालविणे Command
समाधान पावणे Happy
समूळ नाश करणे Eliminate
सरणे Vanish
सल्लामसलत करणे Discuss
स्वयंपाक करणे Cook
सहन करणे Bear
सांगणे Tell
सांत्वन करणे Console
साधणे Attain
सावध होणे Come to senses
सिद्धीस जाणे Comply
सुकणे Get dried
सुचविणे Suggest
सुशोभित करणे Decorate
सेवा करणे Serve
सोडणे Leave
स्तुती करणे Please
स्नान करणे Take bath
स्पर्धा करणे Compete
स्फुरण पावणे Activate
स्मरण कररे Remember
स्मित करणे Smile
हरण करणे Snatch
हलविणे Move
हलविणे Shake
हल्ला करणे Attack
हवन करणे Offer goods to holy fire
हसणे Laugh
हाक मारणे Call
हालचाल करणे Move around
हिंडणे Roam
होणे Become
होम करणे Sacrifice

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 53