क्रियापदे( अ-औ)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

अपेक्षा करणे Wish
असणे Be
अवलोकन करणे See
अनुकरण करणे Follow the footsteps
अडखळणे Stumble
अपराध करणे Do crime
आणणे Bring
आनंदित होणे Happy
आरंभ करणे Start
आवडणे Like
आदर करणे Respect
आकृती काढणे Draw
आरंभ करणे Begin
आच्छादणे Cover
आचरण करणे Behave
आलिंगन देणे Embrace
आश्रय करणे Take assylum
आश्रय देणे Give assylum
आलिंगन देणे Embrace
आशा करणे Long for
आज्ञा करणे Order
आवाज करणे Make sound
इच्छा करणे Wish
इच्छिणे Hope
इच्छा करणे Wish
उभे राहणे Stand
उचलणे Lift
उद्धार करणे Uplift
उठणे Rise
उत्पन्न होणे Come into existance
उत्पन्न करणे Produce
उच्चारणे Utter
उपासना करणे Study
उगवणे Rise
उत्तर देणे Answer
उपदेश करणे Advise
उघडणे Open
उपभोगणे Enjoy
उघड करणे Expose
उपभोग घेणे Enjoy
उपभोग घेणे Enjoy
उपकार करणे Favour
उडी मारणे Jump
उडी मारणे Swim
ऐकणे Hear
ओढणे Pull
ओलांडणे Cross
ओरडणे Shout

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 36