क्रियापदे( क-झ)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

करणे Do
कष्टी होणे Become sad
कापणे Cut
कूजन करणे Sing
कोमेजणे Wilt
क्षमा करणे Forgive
खवळणे Be annyed
खाणे Eat
खाली पडणे Fall down
खिन्न होणे Become sad
खुपसणे Pierce
खूष होणे Please
खेळणे Play
गर्जना करणे Thunder
गर्व करणे Proud
गळणे Seep
गळून पडणे Fall
गाणे Sing
गुंतणे Get involved
गुणगुणणे Murmur
गुदमरणे Choke
घाई करणे Make haste
घाम येणे Sweat
घासणे Brush
घुसळणे Churn
घेऊन येणे Bring
घेणे Take
घोषणा करणे Declare
चकाकणे Shine
चढणे Ride
चव घेणे Taste
चालणे Walk
चावणे Bite
चिंतन करणे Ponder
चिंतन करणे Think
चिकटणे Bind
चुकणे Err
चुराडा करणे Crush
चोरणे Steal
चोरून नेणे Steal
जगणे Live
जन्म देणे Give birth
जन्म देणे produce
जप करणे Recite
जमविणे Gather
जांभई देणे Yawn
जागे राहणे Awake
जागे होणे Awake
जाणणे Know
जाणे Go
जाळणे Burn
जाहीर करणे Declare
जिंकणे Win
जोडणे Join
झाकणे Cover
झोपणे Sleep

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 30