क्रियापदे(ट - न)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

टाकणे Throw
टाळणे Avoid
ठार मारणे Kill
ठेवणे Keep
ठेवणे Keep
तरून जाणे Pass unhurt
ताणणे Strain
तापणे Get heated
ताब्यात ठेवणे Possess
तीव्र करणे Sharpen
तुकडे करणे Split
तृप्त होणे Get satisfied
तोडणे Cut
तोलणे, मापन करणे Weigh
त्रास देणे Harrase
त्रास देणे Harrase
त्रासणे Get disturbed
थरथरणे Tremble
दमणे Tire
दया करणे be kind
दरिद्री होणे Become poor
दाखविणे Show
दुखविणे Harm
दूध काढणे Milk
देणे Give
द्वेष करणे Despise
धजणे Dare
धरणे Hold
धारण करणे Bear
धारण करणे, पोसणे Bear
धावणे Run
धीट होणे Be bold
धुणे Wash
धुणे Wash
धुणे Wash
नमस्कार करणे Bow
नमस्कार करणे Pay respect
नष्ट होणे Get destroyed
नांगरणे Plough
नाचणे Dance
नाश पावणे Get destroyed
नाश पावणे Get destoyed
निंदा करणे Abuse
निघणे Start going
निघून जाणे Leave
नियमन करणे Control
नियमन करणे Control
निरीक्षण करणे Supervise
निरोप घेणे Say fairwell
निर्माण करणे Produce
निवड करणे, वरणे Select
निवारण करणे Remove
नेणे Take
नेमणे Appoint
नेसणे Wear

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 23