क्रियापदे(प - म)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

पडणे Fall
परत देणे Return
परवानगी देणे Permit
परीक्षा घेणे Examine
पळणे Run
पवित्र करणे Make secrede
पसंत करणे Select
पसरणे Spread
पसरविणे Extend
पाऊस पडणे Rain
पाठविणे Send
पालन करणे Guard
पाहणे See
पिडणे Harasse
पिणे Drink
पिणे Drink
पीठ करणे Grind
पीडा देणे Harasse
पुटपुटणे Mumble
पुढे जाणे Lead
पुसणे Wipe
पूजा करणे Worship
पूड करणे, चिरडणे reduce to powder
पेटणे Go into flames
पेरणे Sow
पोसणे Feed
पोहोचणे Reach
प्रकाशणे Shine
प्रख्यात होणे Become famous
प्रतिज्ञा करणे Swear
प्रत्युत्तर करणे Reply
प्रयत्न करणे Try
प्रवेश करणे Enter
प्रशंसा करणे Praise
प्रसन्न होणे Be happy
प्रहार करणे Strike
प्रारंभ करणे Start
प्रेम करणे Love
फरक दाखविणे Differentiate
फळास येणे Get fruits of
फसविणे Cheat
फुटणे Break
फेकणे Throw
फोडणे Break
बडबड करणे Talk
बडबड करणे Talk
बसणे Sit
बसणे Sit
बांधणे Build
बुडणे Drown
बोलणे Speak
भक्षण करणे Eat
भजणे Worship
भटकणे Stroll
भरणे Fill
भरभराट होणे Prosper
भाजून काढणे Fry
भाषण करणे Lecture
भिणे Fear
भेटणे Meet
मरणे Die
माखणे Smear
मागणे Demand
मागून जाणे Follow
मान देणे Honour
मानणे Presume
मारणे Beat
मावणे Contain
मिटणे Close
मिळविणे Get
मूर्च्छा येणे Become unconscious
मोजणे Count
मोजणे Measure
मोठ्याने ओरडणे Shout loudly
मोठ्याने हसणे Laugh
मोडणे Break
मोहित होणे Attract
म्हणणे Say

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 35