क्रियापदे(य - श)

Written by Suresh Ranade
मराठी

English *

याचना करणे Beg
युद्ध करणे Fight
येणे Come
योग्य असणे Suit
योजना करणे Plan
रक्षण करणे Protect
रचणे Build
रडणे Cry
रडणे Cry
रमणे Enjoy
रांगणे Crawl
रागावणे Become angry
राहणे Live
लाजणे Become shy
लिहिणे Write
लोंबणे Suspend
लोभ धरणे Desire
वचन देणे Promise
वध करणे Kill
वर बसणे Sit upon
वर्ज्य करणे Abandon
वर्णन करणे Describe
वागणे Behave
वागणे Behave
वाचणे Read
वाचणे Read
वाट पाहणे Wait
वाढणे Grow
वाढणे Grow
वाढणे Grow
वास घेणे Smell
वाहणे Flow
वाहणे Carry
वाहणे Seep
विकणे Sell
विकसित होणे Develop
विखुरणे Spread
विचार करणे Think
विचारणे Ask
विणणे Weave
वितळणे Melt
वितळणे Melt
विरक्त होणे Become
विरुद्ध जाणे Oppose
विशेष शोभणे Shine brightly
विश्रांती घेणे Rest
विश्वास ठेवणे Believe
विसर्जन करणे Crown
विस्तार करणे Extend
विस्तृत करणे Extend
विहार करणे Stroll
वृद्ध होणे Become old
वेढणे Wind
व्यापणे Cover
व्यापणे Cover
शंका घेणे Doubt
शांत होणे Calm
शाप देणे Curse
शिंपडणे Sprinkle
शिकणे Learn
शिकणे Learn
शिकणे Learn
शिकविणे Teach
शिक्षा करणे Penalize
शुद्ध होणे Become pure
शोक करणे Cry
शोक करणे Cry
शोधणे Search
शोभणे Shine
शोभणे Suit
शोभणे Suit
शोभणे Suit
श्रम करणे Toil
श्वास घेणे Breath
श्वासोच्छ्वास करणे Breath

* Note - Add To to verb like Wish - To wish )

Hits: 47