लिहिलेले-विसावलेला

Written by Suresh Ranade
मराठी English
लिहिलेले Written
लेखनविषय Topic of writing
लोखंडाचे Made of Iron
लोभी Greedy
वजन केलेले Weighed
वडिलार्जित Ancestral
वर आलेले Rising up
वरचढ Surpassing
वरिष्ठ Highest
वस्त्रासह Dressed
वांझुटी Childless woman
वाकडा Curved
वाकडे Oblique
वाकडे Bent
वाकलेला Bent
वाकलेला Bent
वाट Crooked
वाटोळे Circular
वाढणारे Growing
वाढलेले Grown
वादळी Stormy
वादात असलेले In dispute
वादी Adversary
वार्षिक Annual
वाळलेले Dry
विकण्यासारखी Saleable
विकत घेतलेले Bought
विकास करणारे Causing growth
विखुरलेले Scattered
विख्यात Famous
विचार केलेला Considered
विचारणारा Inquirer
विचारपूर्वक Thoughtfully
विचारलेले Asked
विजयी Victorious
वितळलेले Melted
विद्वान Learned
विनयशील Modest
विनाकारण Unnecessary
विपुल Plentiful
विभक्त केलेले Seperated
विभूषित Adorned
वियोग Seperation
विरक्त Gererous
विरुद्ध Opposed
विविध Various
विवेकी Thinker
विश्वस्त Trustee
विश्वास ठेवण्यास योग्य Faithful
विसावलेला Rested
Hits: 30