भयंकर-मिळविलेले

Written by Suresh Ranade
मराठी English
भयंकर Terrible
भयानक Fearful
भरपूर Plenty
भरलेला Filled
भरीव Filled
भव्य Auspicious
भाग करणारा Divisor
भाग्यवान Fortunate
भावनावश Emotional
भाववाचक Abstract noun
भाविक Natural
भित्रा Timid
भीषण Terrific
भुकेलेला Hungery
भूषणास्पद Mark on forehead
भोगणारा Enjoyer
भोळसट Ignoant
भ्यायलेला Afraid
भ्रष्ट Corrupt
भ्रामक Confuser
मंगळ Mars
मंद Dull
मंद Slow
मंदगती Going slowly
मऊ Smooth
मऊ Soft
मजबूत Firm
मदतनीस Helper
मधले Middle
मध्यस्थ Intermediate
मना केलेले Forbidden
मनाचे Mental
मनुष्याचे Human
मर्त्य Martal
महत्वाचे Essential
महिन्याचा Monthly
माखलेले Smeared
मागितलेले Begged
माझा My
माझे Mine
माझ्यासारखा Like me
माणसाळलेला Domesticated
मातीचे Earthen
माननीय Honourable
मायाळू Kind
मारणारा Killer
मारलेले Killed
माहीत असलेला Known
मिति Mixed
मिळविलेले Gained
Hits: 32