उत्पन्न झालेले - कायमचे

Written by Suresh Ranade
मराठी English
उत्पन्न झालेले Born
उत्सुक Eager
उथळ Shallow
उदार Liberal doner
उदास Sad
उदासीनता Apathy
उद्ध्वस्त Deserted
उद्या To-morrow
उद्योगी Active
उपटलेले Plucked out
उपभोगण्याजोगे be enjoyed
उमललेले Full blown
उलटा Inverted
उष्ण Hot
एकत्र आलेले United
एकमेव With no option
एकरूप झालेले Absorbed in
एकरूप झालेले Mixed
एकांत Lonely
एकाच वेळचा Simultaneous
ऐकणारा Audience
ऐकण्यासारखे Audible
ऐकलेले Heard
ऐच्छिक Optional
ऐहिक Worldly
ओकलेले Vomitted
ओझे वाहणारा Fit for burden
ओलांडलेले Crossed
ओले Wet
ओळखीचा Familier
ओसाड Desert
कंजूष Miserly
कंपायमान Trembling
कंपित Verbating
कठीण Hard
कडक Severe
कमी दर्जाचा Reduced
कर्कश Shrill
कर्तव्य Duty
कर्तव्य जाणणारा Man knowing duty
कलंकित Censured
कळयांनी भरलेले Blossom
काटेरी Thorny
काढून टाकलेला cast off
कातड्याचे Leathern
कापलेले Cut
कापसाचे Cotton plant
कायमचा Eternal
कायमचे Permanant
कायमचे Eternal
Hits: 23