ध्वन्यर्थक शब्द

Written by Suresh Ranade

ध्वन्यर्थक वा नादानुकारी शब्द
रुणुझुणु,रिमझिम, छनछन, थयथयाट, वाजंत्री,कडाडकड,सूं सूं, गडगडाट, ठणठणाट, झुकझुक, ठकठक,टकटक, झुळुझुळू,सरसर,टुणकन,चकमक, चकचकाट,घरघर,चिवचिव, कावकाव,भोंगा,धाडकन, थरारक,बे बे, भु भू, भो भो,खळकन,सरपटत,झरझर,घोंघावणे, बडबड,सोसाट्याचा,ढोल, ड्रम,

Hits: 44