कर्तादर्शक शब्द

Written by Suresh Ranade
  • मी, मला, माझे, माझी, माझ्या

 

  • तू, तुला, तुझे, तुझी, तुझ्या

 

  • आम्ही, आम्हाला, आमचे, आमची, आमच्या

 

  • तुम्ही, तुम्हाला, तुमचा, तुमची, तुमच्या

 

  • आपण, आपणास, आपणाला, आपला, आपली

 

  • तो, त्याला, त्याचे, त्याची, त्याचा, त्याने

 

  • ती, तिला, तिचा, तिची, तिने, तिचे,

 

  • ते, त्यांना, त्यांचा, त्यांचे, त्यांची

 

 • कोण, कॊणी, कोणाला, कोणाचे, कोणाची, कोणाच्या
Hits: 26