जोडाक्षरे

Written by Suresh Ranade
  • क्क - पक्कड, क्य - वाक्य, क्या - वाक्यातील, क्र - क्रमिक, वक्र, कृ - कृष्ण, क्त - भक्त,

 

  • ख्या -ख्यातनाम, संख्या, आख्यायिका

 

  • ग्र - ग्रहण, गृ - गृह, ग्ध - दग्ध, दुग्धशर्करा, ग्न - उद्वीग्न, ग्य - आरोग्य,

 

  • घ्या - घ्या, घ्यायचे, घ्रा - घ्राणेंद्रिय,

 

  • च्छ - स्वच्छ, च्च - उच्च, च्य - च्यवन, च्या - गाडीच्या,

 

  • च्छा - इच्छा, स्वेच्छा,

 

  • ज्वा - ज्वारी, ज्या - त्रिज्या, ज्यापमाणे, ज्य - त्याज्य, पूज्य, ज्र - वज्र,

 

  • झ्या - माझ्या

 

  • त्या - त्याला, त्यातील, त्व - सत्व, अस्तित्व, त्र - गोत्र, सत्र, त्स - वत्स, वत्सल, त्न - प्रयत्न,

 

  • थ्या - मिथ्या,

 

  • द्य - आद्य, वाद्य,पाद्य, द्व - द्वार, द्वितीय, द्र - द्रव, द्राक्ष, दृ- दृष्य, दृष्टी, द्ध- शुद्ध, बद्ध,बौद्ध, श्राद्ध, पद्धत

 

  • ध्य - साध्य, ध्या - सध्या, ध्व - ध्वनी,साध्वी, धृ - धृतराष्ट्र, ध्र - आंध्र,

 

  • न्य - धान्य, अन्य, न्या - न्यास, संन्यास, न्व - अन्वेषण, न्ह - उन्हात, नृ - नृप, न्न - अन्न, उत्पन्न,

 

  • प्य - प्याला,प्राप्य, प्स - इप्सित, पेप्सी, प्ल - प्लवक,प्ले, प्र - प्रयोग, प्रथम, पृ - पृथ्वी,

 

  • फ्फ - फुफ्फुस,

 

  • ब्या - ब्याद, ब्र - ब्राउन, ब्रश, ब्रिटन, बृ - बृहन्‍महाराष्ट्र, ब्द - शब्द

 

  • भ्या - भ्यायलेला, अभ्यास, भ्र - भ्रतार, भृ -भ्रुकुटी,

 

  • म्य - ग्राम्य, क्षम्य, म्प - कम्पन, म्र - इम्रान, मृ - अमृत, मृग,

 

  • य्य - साहाय्य,

 

  • र्य - सूर्य, आर्य, र्‍य -सार्‍या, वार्‍यात, र्क - अर्क, र्ख - वर्ख, र्च - चर्च, अर्चना,र्ह - अर्हता

 

  • ल्ल - मल्ल, भिल्ल, ल्ड - मोल्ड, बोल्ड, ल्ब - बल्ब,

 

 • ह्म - ब्राह्मण, हृ - हृदय, ह्या - बाह्या, कह्यात, वाह्यात,
Hits: 60